Pod pojmom prevencia onkologických ochorení sa rozumie súbor špecifických postupov, ktoré vedú k zníženiu rizika vzniku nádorov a k včasnému zisteniu malignity v organizme. 

Prevencia musí byť komplexná a dotýkať sa nie- len vzniku a včasného záchytu zhubných nádorov, ale takisto dôsledkov progresie a liečby nádorového ochorenia.(2)

Náplňou primárnej prevencie je znižovanie až eliminácia rizikových faktorov, ktoré majú preukázateľný a priamy vplyv na vznik nádorových ochorení. Sekundárna prevencia spočíva v diagnostikovaní nádorových ochorení vo včasnom štádiu s následnou účinnou liečbou. Skríning ako aktívne a organizované vyhľadávanie včasných štádií a foriem nádorov je formou sekundárnej prevencie. Z toho vyplýva, že skríning a prevencia nie sú synonymá. 

Viac o onkoprevencii sa môžete dočítať v boružúre.

Stiahnúť

Vybavenie ambulancie

Prečítajte si viac o technickom vybavení našej ambulancie.

Zobraziť detaily

Diplomy a certifikáty

Snažíme sa rozšírovať naše poznatky sústavným vzdelávaním.

Zobraziť detaily