Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných ZP na základe zákona č.577/2004, platný na našej ambulancii od 1.1.2024

A.

Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti:

 

1.

na vedenie motorového vozidla

25 €

2.

na vedenie motorového vozidla - od 65 rokov

20 €

3.

pre držanie a nosenie zbraní,zbrojného pasu

50 €

4.

pred pobytom v zahraničí,pre let lietadlom a pod

25 €

5.

pred prácou a štúdiom v zahraničí

25 €

6.

pred nástupom na špecializačný kurz

25 €

7.

pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)

10 €

8.

prehliadka pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiolog. závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu

30 €

B.

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu:

 

9.

preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP. 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)

25 €

10.

vstupná PP v súvislosti s výkonom povolania

25 €

11.

periodická PP v súvislosti s výkonom povolania

25 €

12.

výstupná PP v súvislosti s výkonom povolania

25 €

13.

mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania

25 €

14.

posúdenie spôsobilosti. na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

25 €

15.

PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov, napr. SBS služby

30 €

C.

Výkony na výslovnú žiadosť pacienta, alebo iného subjektu:

 

16.

odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 10 min

20 €

17.

komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod

30 €

18.

EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta nehradené ZP

15 €

19.

odbery biologického materiálu,/ krv, moč, výtery/ na žiadosť pacienta, alebo v prípade, že odber neindikoval všeobecný lekár /bez žiadanky

10 €

20.

klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky

30 €

21.

laboratórne prístrojové vyšetrenie – CRP, INR,HbA1C ,prístrojové vyš.moču a  iné POCT vyšetrenie, ak to ZP pacienta PZS nehradí poskytnuté na vlastnú žiadosť

15 €

22.

TK Holter /24 hod. meranie TK/ na vlastnú žiadosť

25 €

23.

vyšetrenie spirometrické / vyšetrenie pľúc/ na vlastnú žiadosť

25 €

24.

ABI - vyšetrenie cievneho systému /na vlastnú žiadosť

20 €

25.

vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom na vlastnú žiadosť

5 €

26.

vyš. skrytého krvácania- iFOB test na vlastnú žiadosť príp.strata testu

20 €

27.

kompletné vyš.nekapitovaného pacienta.a cudzinca na vlastnú žiadosť

50 €

28.

návšteva v byte – cestovné za 1 km

2 €

29

Odstránenie ušného mazu jednostranne-na žiadosť pacienta

5 €

30

Magnetoterapia pulzným magnetom na vlastnú žiadosť

10 €

31.

USG brucha

30 €

32.

USG ciev

30 €

33.

COVID-19 IgG/IGM spektrofotometrický test –Exdia

20 €

34.

Infúzia s kompletnou medikamentózno- infúznou výbavou

20 €

35.

Podanie injekcie, ktorú neindikoval všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

POCT vyšetrenia -globálne na žiadosť pacienta : D-Dimér  + Troponín + NTproBNP                                                              

10 €

50 €

D.

Administratívne výkony:

 

36.

vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely

20 €

37.

výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta

20 €

38.

vystavenie tlačív - pri strate PN,storno PN, nevybratý recept, P-éčko

5 €

39.

 

vyplnenie  PN pre poistenca EÚ,vrátane formulár PN Eú

vyplnenie pokračovania formulára PN pre poistenca EÚ

Vystavenie PN pre nezamestnaných

 

15 €

10 €

10€

40.

vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana

50 €

41.

príplatok za prednostný administratívny výkon -nadštandard

50 €

42.

overovanie a kopírovanie nálezov €/1 stranu

2 €

43.

vypísanie lekár. správy v cudzom jazyku

30 €

44.

poplatok za nenahlásenie zmeny v ZP (návrat z EÚ) €/každý mesiac

10 €

45.

lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,podľa zákona 448/2008 z.z.

20 €

 

E.

Výkony pre komerčné poisťovne:

 

46.

správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

50 €

47.

bodové ohodnotenie úrazu

30 €

                                                                                                          

Vybavenie ambulancie

Prečítajte si viac o technickom vybavení našej ambulancie.

Zobraziť detaily

Diplomy a certifikáty

Snažíme sa rozšírovať naše poznatky sústavným vzdelávaním.

Zobraziť detaily