Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných ZP na základe zákona č.577/2004, platný na našej ambulancii od 1.6.2015

A.

Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti:

 

1.

na vedenie motorového vozidla

20 €

2.

na vedenie motorového vozidla - od 65 rokov

15 €

3.

pre držanie a nosenie zbraní,zbrojného pasu

30 €

4.

pred pobytom v zahraničí,pre let lietadlom a pod

20 €

5.

pred prácou a štúdiom v zahraničí

20 €

6.

pred nástupom na špecializačný kurz

20 €

7.

pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)

5 €

8.

prehliadka pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiolog. závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu

20 €

B.

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu:

 

9.

preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP. 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)

20 €

10.

vstupná PP v súvislosti s výkonom povolania

20 €

11.

periodická PP v súvislosti s výkonom povolania

20 €

12.

výstupná PP v súvislosti s výkonom povolania

20 €

13.

mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania

20 €

14.

posúdenie spôsobilosti. na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

20 €

15.

PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov, napr. SBS služby

20 €

C.

Výkony na výslovnú žiadosť pacienta, alebo iného subjektu:

 

16.

odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 10 min

10 €

17.

komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod

20 €

18.

EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta nehradené ZP

15 €

19.

odbery biologického materiálu,/ krv, moč, výtery/ na žiadosť pacienta, alebo v prípade, že odber neindikoval všeobecný lekár /bez žiadanky

5 €

20.

klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky

20 €

21.

laboratórne prístrojové vyšetrenie – CRP, INR,HbA1C a  iné POCT vyšetrenie, ak to ZP pacienta PZS nehradí poskytnuté na vlastnú žiadosť

10 €

22.

TK Holter /24 hod. meranie TK/ na vlastnú žiadosť

20 €

23.

vyšetrenie spirometrické / vyšetrenie pľúc/ na vlastnú žiadosť

15 €

24.

ABI - vyšetrenie cievneho systému /na vlastnú žiadosť

10 €

25.

vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom na vlastnú žiadosť

2 €

26.

vyš. skrytého krvácania- FOB test na vlastnú žiadosť príp.strata testu

10 €

27.

kompletné vyš.nekapitovaného pacienta.a cudzinca na vlastnú žiadosť

20 €

28.

návšteva v byte – cestovné za 1 km

1 €

29

Odstránenie ušného mazu jednostranne-na žiadosť pacienta

3 €

30

Magnetoterapia pulzným magnetom na vlastnú žiadosť

5 €

31.

USG brucha

20 €

32.

USG ciev

20 €

33.

COVID-19 IgG/IGM spektrofotometrický test –Exdia

20 €

34.

Infúzia s kompletnou medikamentózno- infúznou výbavou

10 €

35.

Podanie injekcie, ktorú neindikoval všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

5 €

 

D.

Administratívne výkony:

 

33.

vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely

10 €

34.

výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta

5 €

35.

vystavenie náhradných tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu.

5 €

36.

 

vyplnenie  PN pre poistenca EÚ,vrátane formulár PN Eú

vyplnenie pokračovania formulára PN pre poistenca EÚ

Vystavenie PN pre nezamestnaných

 

10 €

7 €

5€

37.

vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana

20 €

38.

príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard)

10 €

39.

overovanie a kopírovanie nálezov €/1 stranu

1 €

40.

vypísanie lekár. správy v cudzom jazyku

25 €

41.

poplatok za nenahlásenie zmeny v ZP (návrat z EÚ) €/každý mesiac

2 €

42.

lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,podľa zákona 448/2008 z.z.

15 €

E.

Výkony pre komerčné poisťovne:

 

43.

správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

50 €

44.

bodové ohodnotenie úrazu

20 €

                                                                                                          

Vybavenie ambulancie

Prečítajte si viac o technickom vybavení našej ambulancie.

Zobraziť detaily

Diplomy a certifikáty

Snažíme sa rozšírovať naše poznatky sústavným vzdelávaním.

Zobraziť detaily