Vzdelanie:

1971 - 1979 - Základná škola Ľubotín

1979 - 1983 - Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni

1983 - 1989 - všeobecné lekárstvo (MUDr.) Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

1993 – Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov Bratislava-katedra všeobecného lekárstva- špecializácia v odbore všeobecného lekárstva 1. stupňa -atestácia s vyznamenaním

2004 - CERTIFICATE QM-AU INTERNAL AUDITOR -certifikát interného audítora zdravotníckych zariadení

2014 - Certifikát- Základy abdominálnej sonografie (Schweizeriche Gessellschaft fur Ultraschall in der Medizin -Švajčiarská ultrazvuková škola)

2015 - Certifikát -Abdominálna sonografia (Slovenská ulzrazvuková spoločnosť)

2015 - Certifikát -Ultrazvuková diagnostika ciev krku,končatín (Slovenská ultrazvuková spoločnosť)

2015 - Certifikát-Abdominálna sonografia (Košická ultrazvuková škola-KUS,I.interná klinika-LF UPJŠ a UN LP Košice)

Iné:

2006 - 2010 - krajský predseda sekcie všeobecných lekárov RLK Prešov

2010 - 2014 - člen výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SR

2014 - Dozorná rada Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SR

2015 - člen krajského výboru Zväzu ambulantných poskytovateľov - ZAP RLK Prešov

2015 - člen Slovenskej ultrazvukovej spoločnosti

Jazykové znalosti

  • nemecky
  • rusky
  • poľsky

Profesionálna prax:

1989 - jún-september - sekundárny lekár interné oddelenie NsP Bardejov

1989 - október-december – lekár ČS. armády - útvaru raketového vojska Jihlava-Česká republika

1990 - január -jún – lekár ČS. armády výsadkového vojska Prešov

1990 - 1993 - sekundárny lekár interné oddelenie NsP Bardejov, (+ externý lekár RZP Bardejov do r.2005)

1993 - všeobecný lekár pre dospelých poliklinika Bardejov

1994 - všeobecný lekár pre dospelých Raslavice (NsP Bardejov+externý lekár JIS interné odd .NsP Bardejov do r.1995)

1996 - všeobecný lekár pre dospelých Raslavice v privátnej praxi

Prednášky a publikácie:

2007 - spoluautor prvého registra PAO v SR za všeobecné lekárstvo pre dospelých (autori- MUDr. A.Džupina. Prof. MUDr. Frankovičová PhD, Prof. MUDr. Štvtinová PhD)

október 2008 - angiologický kongres T.Lomnica"Čo mi prinniesla štúdia PAO" -interpretácia výsledkov štúdie PAO

január 2009 - I.interná klinika LF UK Bratislava-"Výsledky štúdie PAO v ambulancii VLD"

október 2009 - Bojnice-kongres SSVPL-"Včasná diagnostika PAO v ambulancii VLD"

február - marec 2010 - prednášková certifikovaná činnosť SR -SLK CME -interná medicina "Cesty zdravia-včasná diagnostika PAO v ambulancii VLD"

2010 - prvá publikácia pre všeobecných lekárov pre dospelých na Slovensku: "VŠEOBECNÉ PREVENTÍVNE A VYHĽADÁVACIE POSTUPY PRI NÁDOROVÝCH OCHORENIACH V PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI " (spoluautor MUDr.Jana Bendová,recenzent MUDr.Siracká, DrSc., Prof.Dr.Krištúfek, PhD)

október 2015 - koordinátor prednáškových blokov v rámci kongresu SSVPL St.Smokovec publikácie článkov "Diagnostika PAO u VLD" v rámci lekárskych časopisoch SR a ČR

Diplomy a certifikáty

Snažíme sa rozšírovať naše poznatky sústavným vzdelávaním.

Zobraziť detaily