Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných ZP na základe zákona č.577/2004, platný na našej ambulancii od 1.6.2015

A.

Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti:

 

1.

na vedenie motorového vozidla

20 €

2.

na vedenie motorového vozidla - od 65 rokov

15 €

3.

pre držanie a nosenie zbraní,zbrojného pasu

30 €

4.

pred pobytom v zahraničí,pre let lietadlom a pod

20 €

5.

pred prácou a štúdiom v zahraničí

20 €

6.

pred nástupom na špecializačný kurz

20 €

7.

pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)

5 €

8.

prehliadka pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiolog. závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu

20 €

B.

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu:

 

9.

preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP. 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)

20 €

10.

vstupná PP v súvislosti s výkonom povolania

20 €

11.

periodická PP v súvislosti s výkonom povolania

20 €

12.

výstupná PP v súvislosti s výkonom povolania

20 €

13.

mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania

20 €

14.

posúdenie spôsobilosti. na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

20 €

15.

PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov, napr. SBS služby

20 €

C.

Výkony na výslovnú žiadosť pacienta, alebo iného subjektu:

 

16.

odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 10 min

10 €

17.

komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod

10 €

18.

EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta nehradené ZP

10 €

19.

odbery biologického materiálu,/ krv, moč, výtery/ na žiadosť pacienta, alebo v prípade, že odber neindikoval všeobecný lekár /bez žiadanky

5 €

20.

klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky

10 €

21.

laboratórne prístrojové vyšetrenie – CRP, INR, iné POCT vyšetrenie, ak to ZP pacienta PZS nehradí poskytnuté na vlastnú žiadosť

10 €

22.

TK Holter /24 hod. meranie TK/ na vlastnú žiadosť

10 €

23.

vyšetrenie spirometrické / vyšetrenie pľúc/ na vlastnú žiadosť

10 €

24.

ABI - vyšetrenie cievneho systému /na vlastnú žiadosť

10 €

25.

vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom na vlastnú žiadosť

2 €

26.

vyš. skrytého krvácania- FOB test na vlastnú žiadosť príp.strata testu

10 €

27.

kompletné vyš.nekapitovaného pacienta.a cudzinca na vlastnú žiadosť

20 €

28.

návšteva v byte – cestovné za 1 km

1 €

29

Odstránenie ušného mazu jednostranne-na žiadosť pacienta

3 €

30

Magnetoterapia pulzným magnetom na vlastnú žiadosť

5 €

31.

USG brucha

10 €

32.

USG ciev

10 €

D.

Administratívne výkony:

 

33.

vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely

10 €

34.

výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta

5 €

35.

vystavenie náhradných tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu.

5 €

36.

vystavenie PN pre EÚ

Vystavenie TDPN počas prvých 10 dní aj pre nezamestnaných

Vystavenie PN pre nezamestnaných

 

pokračovanie PN pre poistenca EÚ

vyplnenie formulára PN pre poistenca EÚ

vyplnenie pokračovania formulára PN pre poistenca EÚ

 

5 €

1 €

2 €

 

2 €

10 €

7 €

37.

vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana

20 €

38.

príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard)

10 €

39.

overovanie a kopírovanie nálezov €/1 stranu

1 €

40.

vypísanie lekár. správy v cudzom jazyku

20 €

41.

poplatok za nenahlásenie zmeny v ZP (návrat z EÚ) €/každý mesiac

2 €

42.

lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,podľa zákona 448/2008 z.z.

15 €

E.

Výkony pre komerčné poisťovne:

 

43.

správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

50 €

44.

bodové ohodnotenie úrazu

20 €

 

Vybavenie ambulancie

Prečítajte si viac o technickom vybavení našej ambulancie.

Zobraziť detaily

Diplomy a certifikáty

Snažíme sa rozšírovať naše poznatky sústavným vzdelávaním.

Zobraziť detaily